Náš tým a partneři

Ing. Petr Vaněk

Zakladatel společnosti a motivátor

Nadšenec do IT s více než pětadvacetiletými manažerskými zkušenostmi s tvořením týmů a nových projektů v nejen oblasti IT. Díky znalosti trhu, lidí a odborníků z různých oblastí spoluvytvořil skvělý tým společníků služby ePsycholog.

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Zakladatel společnosti a odborný vývoj

Je výzkumným asistentem na Katedře psychologie FSS MU, kde vyučuje psychometriku (tedy vědu o měření lidských vlastností), působí rovněž jako redaktor odborného vědeckého časopisu Testfórum. Zaměřuje se na vývoj metod psychologické diagnostiky a jejich statistické zpracování. Je autorem řady výzkumných článků a v současnosti je zapojen do řešení několika výzkumných projektů. 

Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Zakladatel společnosti a odborný vývoj

Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie a Institutu pro psychologický výzkum FSS MU, kde aktuálně působí jako akademický a výzkumný pracovník. Je spoluautorem řady psychodiagnostických nástrojů, např. IDS, systém Invenio, BACH atd.

Mgr. Adam Ťápal, M.A.

Zakladatel společnosti a odborný vývoj

Působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro psychologický výzkum FSS MU. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší aplikace IRT modelů mimo obvyklá použití v psychologickém měření a testování. Na FSS MU participuje na výuce statistických a metodologických kurzů.

Mgr. Jana Cíglerová

Odborná garantka oblasti ADHD

Pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně, kde se zaměřuje především na diagnostiku a poradenství pro rodiče a kde rovněž realizuje terapii s dospívajícími klienty; v rámci poradenské činnosti spolupracuje s mateřskými a základními školami zejména při inkluzi dětí s poruchami učení a s ADHD. Je frekventantkou výcviku kognitivně behaviorální terapie. Provozuje svoji terapeutickou praxi, ve které pracuje s dětmi a dospívajícími s úzkostnými a depresivními potížemi.

doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.

Odborná garantka oblasti SPU

Pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha, z. ú. a v roce 2019 společně s několika kolegy založila soukromou základní školu ZŠ Poznávání, s. r. o., která se svými principy hlásí ke konceptu laboratorních škol. Šestnáct let působila na Katedře psychologie FFUK jako odborný asistent. Mezi její profesní zájmy patří dynamická diagnostika, kognitivní přístup ke vzdělávání, specifické poruchy učení, psychologie adolescence a kariérové poradenství. Píše knihy i další odborné texty, podílí se na různorodých výzkumech. V minulosti učila na dvou středních školách, působila jako výchovná poradkyně a školní psycholožka a několik let také pracovala ve středisku výchovné péče.

 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Odborná garantka oblasti ADHD a PAS

Působí jako odborná asistentka na Katedře psychologie a v Institutu pro psychologický výzkum na FSS MU v Brně. Kromě působení na univerzitě se věnuje vlastní poradenské praxi. Dlouhodobě poskytuje poradenství rodičům dětí s ADHD, poruchami autistického spektra, opožděným vývojem, rodičům dětí s problémy v prožívání či chování (úzkostností, agresivitou apod.). Formou workshopů, přednášek a supervizí spolupracuje též se školami a školkami, které integrují dětí s poruchami autistického spektra či s ADHD.

Mgr. Petra Pátková Daňsová

Odborná garantka oblasti ADHD a PAS

Je výzkumným pracovníkem na Institutu pro psychologický výzkum FSS MU v Brně, kde se věnuje zejména výzkumu raného vývoje dětí. Působila jako školní psycholog na základní a mateřské škole, nyní pracuje jako školní psycholog na gymnáziu. Zaměřuje na poradenství pro učitele a rodiče, práci s dětmi se specifickými výukovými obtížemi, s ADHD, poruchami autistického spektra, s dětmi s potížemi v prožívání i chování či práci s třídními kolektivy.

PhDr. Kateřina Koros Bartošová, Ph.D.

Odborná garantka oblasti úzkostně-depresivních potíží

Pracuje jako odborná asistentka na Psychologickém ústavu FF MU, kde se věnuje výuce školní a pedagogické psychologie a výzkumu. Kromě působení na univerzitě provozuje i vlastní poradenskou praxi se zaměřením na léčbu úzkostných a depresivních onemocnění u dětí, dospívajících i dospělých. Má pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii, navazující výcvik v individuální a skupinové schématerapii a supervizní výcvik v KBT. Spolupracuje s mateřskými a základními školami v rámci podpůrného vzdělávání učitelů na témata práce s emocemi, vedení třídy, psychohygiena a asertivita.

PhDr. Mgr. et Mgr. Eva Dostalová, PhD.

Odborná garantka oblasti SPU

Pracuje jako speciální pedagožka ve své soukromé poradenské praxi Barvička v Brně, kde se zaměřuje primárně na diagnostiku, poradenství a následnou reedukační péči. Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi od předškolního věku až po dospělé jedince. Řadu let působí i ve školství, kde pracuje s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a koordinuje práci asistentů pedagoga. Během působení na pedagogické fakultě v Brně vydala několik odborných článků a publikací, podílela se na řadě významných výzkumech.

Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová

Odborná garantka oblasti úzkostně-depresivních potíží

Pracuje jako asistentka na Katedře psychologie Pedagogické fakulty MU, kde se věnuje výuce kurzu práce s emocemi, komunikačních dovedností a psychohygieny. V rámci doktorského studia na FF MU se zabývá výzkumem spánku. Je absolventkou pětiletého psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii. Provozuje svoji terapeutickou praxi, kde pracuje s dětmi i dospělými.

Mgr. et Mgr. Jana Pechancová

Odborná garantka oblasti SPU

Pracuje jako psycholožka a speciální pedagožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a ve Středisku pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA při ČVUT v Praze. Zabývá se diagnostikou, poradenstvím, krátokodobou i dlouhodobou intervencí pro děti, dospívající i dospělé s výukovými obtížemi, zejména s dyslexií a „těmi dalšími“. Hledá cesty rozvoje potenciálu všech klientů, žáků a studentů.

Mgr. Beáta Havlice Špiláková

Multifunkční specialistka

Vystudovala psychologii na FSS MU. Pět let působila ve výzkumu v oboru sociálních neurověd, kde se kromě jiného věnovala inovativní technice fMRI hyperscanning. V současnosti působí ve výzkumu tzv. "uživatelských prožitků" (UX) a věnuje se utváření obsahu pro službu ePsycholog.

Railsformers s.r.o.

Zakladatel společnosti a technický vývoj

Je spolehlivým a flexibilním partnerem pro komplexní IT řešení. Specializuje se na projekty většího rozsahu, jako jsou enterprise řešení, SW aplikace, mobilní aplikace, sociální sítě, komunitní portály, e-learningové vzdělávací moduly a další. Vyvíjí elegantní webové prezentace, sofistikované a konverzní e-shopy a věnuje se i online marketingu.

AK Mgr. Jana Matějíčka v Praze

Právní podpora

Spolehlivý partner v oblasti práva. Poskytuje komplexní právní podporu a služby včetně zastupování před soudy a dalšími orgány st. správy a samosprávy ve všech významných oblastech práva.Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz