Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení


1. Společnost ePsycholog online s.r.o., se sídlem Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 05305357, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka: C 67017 (dále jen „Provozovatel“), je provozovatelem internetového portálu ePsycholog.cz, dostupného z internetové adresy (URL) https://epsycholog.cz/ (dále jen “Portál“), který slouží neregistrovaným uživatelům (dále jen “Návštěvníkům”) a (registrovaným) Uživatelům Portálu jako:

a) testovací platforma pro screening dětských psychologických potíží, která zahrnuje screeningovou  diagnostiku a základní interpretaci výsledků;
b) informační platforma pro zvyšování povědomí veřejnosti o různých oblastech dětských psychologických potíží a možnostech využití poradenství či terapie pro zlepšení kvality života jednotlivce, partnerů a rodiny a jako podpory při řešení životních situací subjektivně vnímaných uživatelem jako nelehké, to vše za níže podrobněji specifikovaných podmínek (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky Portálu“ nebo též „VOP“).

Rezervační systém Reservatic, jež je na Portálu používán, je provozován společností Reservatic s.r.o., provozovatelem samotných služeb screeningového dotazníku a informačního portálu je společnost ePsycholog online s.r.o.


2. Portál slouží:

2.1. Uživatelům Portálu ke screeningu prostřednictvím online dotazníků (dále jen “Screening”). Screening byl vytvořen s odborníky z oblasti psychologické diagnostiky a slouží rodičům k orientačnímu posouzení psychologických potíží vlastního dítěte. 

Výsledkem Screeningu je závěrečná zpráva s výsledky. Výsledek Screeningu nenahrazuje a nemůže nahradit diagnostiku provedenou standardním způsobem návštěvou kompetentního odborníka či odborné instituce zabývající se psychologickou diagnostikou. Jeho účelem je vytvoření představy a nasměrování při hledání odborné pomoci nebo poradenství. 

Screening je založen na výsledcích komplexní standardizační studie.

Screening je primárně tvořen otázkami, které se vztahují k posuzovanému dítěti, případně jeho rodinným příslušníkům. Součástí Screeningu mohou být také doplňkové otázky, které nejsou zásadní pro posouzení obtíží, ale slouží k dalšímu vývoji či zdokonalování služeb Provozovatele.

2.2. Odborníkům k šíření odborných informací formou článků, zpřístupněných Uživatelům po vyplnění Screeningu formou individuálně filtrované databáze.

2.3. Návštěvníkům Portálu a Uživatelům Screeningu k čerpání informací z databáze.

2.4. Odborníkům (registrovaným uživatelům - psychologům, speciálním pedagogům, lékařům apod., kteří mají s Provozovatelem uzavřenu smlouvu) k evidenci své dostupnosti pro možnost objednání jejich odborných poradenských a diagnostických služeb (dále jen “Konzultací”). 

2.5. Uživatelům Portálu k využití databáze Odborníků na základě filtrované oblasti pomoci, včetně přímého kontaktu a možnosti rezervace konkrétního termínu daného Odborníka prostřednictvím systému Reservatic. 

2.6. Uživatelům Portálu k využití možnosti online komunikace s odborníkem (dále jen “Sezení s Online poradcem”, zaměstnancem Provozovatele (dále jen “Online poradce”). Účelem Sezení s Online poradcem je především zodpovězení případných otázek ohledně výsledků screeningu, doporučení dalšího postupu a/či poskytnutí psychologické podpory. Návštěvníci mají možnost rezervace konkrétního termínu Online poradcem prostřednictvím systému Reservatic.

Služby Online poradce nenahrazují a nemohou nahradit služby (např. diagnostiku či terapii) prováděné standardním způsobem návštěvou kompetentního odborníka či odborné instituce zabývající se psychologickou diagnostikou či terapií. 


3. Aktivity na Portálu jsou veřejné a mohou se jich účastnit Návštěvníci i Uživatelé Portálu.

3.1. Informační databáze článků a Odborníků je z části dostupná Návštěvníkům, z části omezena registrací a přístupná po absolvování Screeningu. 

3.2. Možnost absolvování Screeningu je podmíněna registrací do Uživatelské části a úhradou dle Ceníku, zveřejněného na Portálu.

3.3 Možnost rezervace Konzultací s Odborníky a s Online poradcem je podmíněna registrací a absolvováním Screeningu.


4. Provozovatel jako zprostředkovatel kontaktu na Odborníka není odpovědný za obsah Odborníkem poskytovaných služeb. 


5. Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že prostřednictvím Portálu nejsou poskytovány zdravotní služby ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdravotní služby“) a jejich poskytování není v žádném případě účelem Portálu ani záměrem Provozovatele. Jakákoliv aktivita na Portálu nemůže být vykládána v rozporu s tímto prohlášením Provozovatele. Uživatel, který má zájem o poskytování zdravotní služby, si ji musí zajistit u zdravotnického zařízení, které je k jejímu poskytnutí oprávněno dle příslušného zákona.


6. Návštěvník i Uživatel Portálu dává užíváním Portálu souhlas s podmínkami užívání Portálu uvedenými v tomto dokumentu, se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v dokumentu. Informace o zpracování osobních údajů týkajících se uživatelů jsou zveřejněny v samostatném odkazu na Portálu. Registrací se Uživatel zavazuje jednat v souladu s pravidly užívání Portálu ve smyslu těchto VOP. Není-li ve VOP stanoveno jinak, text VOP představuje smluvní ujednání mezi Provozovatelem a Uživateli Portálu. V případě, že s těmito VOP Uživatel nesouhlasí, není oprávněn Portál nadále užívat.


7. Veřejně dostupný obsah Portálu, včetně zveřejněné inzerce, má výhradně informativní charakter a nemůže a nesmí být považován ani vykládán jako schválení nebo doporučení jakéhokoliv ze zobrazených nebo popsaných výrobků, poskytovatelů, produktů ani procedur.


8. Uživatel Portálu nemá žádný právní nárok na užívání Portálu nebo na uzavření smlouvy (prostřednictvím registrace). Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. kdykoliv odstoupit od smlouvy se stávajícím registrovaným Uživatelem nebo omezit jeho přístup ke službám na Portálu, a to i bez udání důvodu.


9. V případě, že je uživatelem právnická osoba, resp. její zaměstnanec, ve smyslu Smlouvy o spolupráci, jež tato právnická osoba uzavřela s Provozovatelem, vztahují se pravidla a podmínky těchto VOP pro uživatele na tohoto zaměstnance ve stejném rozsahu (včetně registrace i uzavření Smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb), nevyplývá-li ze znění těchto VOP pro právnickou osobu (resp. jejího zaměstnance) odlišná úprava. V případě práv a povinností plynoucích registrovanému uživateli z užívání Portálu a/nebo Uživateli z uzavřené smlouvy o poskytování poradenských a konzultačních služeb se tento zaměstnanec, ve smyslu Smlouvy o spolupráci, považuje za zástupce právnické osoby, nevyplývá-li ze znění těchto VOP, že se dané právo či povinnost uplatní výhradně vůči zaměstnanci jako fyzické osobě.

 

II. Registrace na Portálu


1. Na základě registrace Uživatele na Portálu může Uživatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Uživatel využívat službu Screening za podmínek stanovených dále těmito VOP.


2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou Uživateli v důsledku sdělení přístupových údajů do jeho uživatelského účtu třetí osobě.


3. Uživatelské jméno je Uživatel povinen zadat ve tvaru e-mailové adresy. Každý uživatel může mít na Portálu pouze jeden uživatelský účet.


4. Při registraci je Uživatel povinen uvést údaje vyžadované Provozovatelem. Uživatel je povinen zadat správné a pravdivé údaje a v případě potřeby je bez zbytečného odkladu aktualizovat. Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli jako příjemci služeb, který na Portálu uvedl nesprávné údaje. Provozovatel Portálu identitu Uživatelů neprověřuje.


5. Uživatel není oprávněn umožnit užívání svého uživatelského účtu třetím osobám.


6. Uživatel má přístup ke svým údajům a může je měnit a doplňovat (vyjma unikátního uživatelského jména, resp. emailové adresy Uživatele). Zvolením možnosti „aktualizovat profil“ ve svém uživatelském rozhraní může Uživatel na svém uživatelskému účtu dále měnit a doplnit další identifikační údaje uvedené v jeho profilu. Uživatel je povinen udržovat zadané údaje aktuální. Údaje uvedené v uživatelském účtu Uživatele jsou Provozovatelem oprávněně považovány za správné.


7. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Uživatele zadaných při registraci na Portál jsou k dispozici v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ volně dostupném na Portálu v příslušné sekci.


8. Registrace uživatelského účtu se ověřuje pomocí automaticky zasílaného ​e-mailového potvrzení​. Registrace tímto způsobem nepotvrzené jsou nefunkční a neplatné.


9. Provozovatel se zavazuje Uživateli zajistit uložení dat uložených na uživatelský účet a umožnit mu jejich znovuzobrazení a správu těchto dat po dobu jeho registrace.


10. Uživatel může Provozovatele kdykoliv upozornit na příspěvek, umístěný kdekoliv na Portálu, který není v souladu s čl. III. odst. 1 těchto VOP – Pravidly užívání Portálu - proto, aby Provozovatel posoudil vhodnost příspěvku a v případě potřeby přijal nezbytná opatření na ochranu práv dotčených Uživatelů. Provozovatel není povinen zvlášť informovat odesílatele upozornění o přijatých opatřeních.


11. Uživatel bere na vědomí, že zajištění připojení k síti internet a úhrada nákladů na jeho zajištění pro přístup na Portál nejsou součástí poskytovaných služeb, a potřebné připojení i náklady na ně jsou výhradně jeho vlastními náklady.

 

III. Pravidla používání Portálu


1. Obecná pravidla

Jedním z cílů Portálu je umožnit Návštěvníkům a Uživatelům nalézt vhodného Odborníka k dalšímu řešení jejich situace pomocí Konzultace. Proto, aby mohli mít Návštěvníci, Uživatelé i Odborníci s užíváním Portálu co nejlepší zkušenosti, stanovuje Provozovatel Portálu základní pravidla jeho užívání, která se všichni zmínění zavazují dodržovat.

1.1. Pravidla uvedená v tomto odstavci platí pro všechny způsoby užívání Portálu i komunikaci s dalšími Návštěvníky, Uživateli i Odborníky.

1.1.1. Každý Návštěvník, Uživatel i Odborník se zavazuje dodržovat při užívání služeb Portálu tato pravidla:

a) nezveřejňovat příspěvky, jimiž jsou nebo by mohla být porušována práva duševního vlastnictví třetích osob;
b) neprodleně nahlásit jakékoli negativní či nevhodné zkušenosti při užívání služeb Portálu Provozovateli (např. prostřednictvím uživatelské podpory);
c) nenarušovat provoz Portálu, zdržet se pokusů o neoprávněný přístup k uživatelským účtům jiných Návštěvníků, Uživatelů či Odborníků i pokusů o zamezení přístupu jiných Návštěvníků, Uživatelů či Odborníků na Portál, stejně jako jakékoliv jiné aktivity, jejichž výsledkem by mohlo být zamezení nebo omezení přístupu jiného Návštěvníka, Uživatele či Odborníka na Portál;
d) neporušovat práva duševního vlastnictví Provozovatele ve vztahu k Portálu a jeho obsahu, zejména nekopírovat, neměnit ani jinak neupravovat a nešířit jakýmkoliv způsobem obsah Portálu bez vědomí Provozovatele;
e) používat Portál výhradně za účelem poskytování služeb a v souladu s právními předpisy, těmito VOP, a dalšími podmínkami nebo dokumenty uvedenými ve VOP.

1.2. Návštěvník, Uživatel i Odborník bere na vědomí, že za obsah zveřejněných vyjádření a stanovisek nese odpovědnost sám. Dále bere na vědomí, že Provozovatel není povinen na zveřejněná vyjádření a stanoviska jakkoliv reagovat.

1.3. Každý Návštěvník, Uživatel i Odborník je oprávněn požádat Provozovatele o podporu při užívání Portálu, a to elektronicky prostřednictvím k tomu určené e-mailové adresy: info@epsy.cz (dále jen „uživatelská podpora“). Provozovatel se zavazuje poskytovat uživatelskou podporu na Portálu v běžné pracovní době, tj. Po – Pá 9 – 17 hod. a zpřístupnit ji všem Návštěvníkům, Uživatelům i Odborníkům bez omezení.

1.4.  Uživatel je oprávněn kdykoliv požádat o zrušení a vymazání svého uživatelského účtu na Portálu. Poskytovatel je povinen vyhovět takové žádosti Uživatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne sdělení žádosti Poskytovateli. Žádost o zrušení uživatelského účtu může Uživatel podat písemně na adresu sídla Provozovatele uvedenou v úvodním ustanovení těchto VOP. V případě zrušení uživatelského účtu na žádost Uživatele, si může Uživatel vytvořit nový uživatelský účet na Portálu nejdříve po uplynutí lhůty 24 hodin ode dne zrušení uživatelského účtu.

1.5. Provozovatel si vyhrazuje všechna práva týkající se veškerých ochranných známek, log, autorských děl, návrhů nebo jakýchkoli jiných děl nebo předmětů duševního vlastnictví nebo průmyslového vlastnictví, které jsou umístěny na Portálu. Poskytnutím přístupu k Portálu Návštěvníkům, Uživatelům a Odborníkům Provozovatel neposkytuje žádný druh licence ani právo na užívání jakékoli takové ochranné známky, designu, autorského díla, loga ani jiného předmětu práv duševního vlastnictví. Návštěvník, Uživatel i Odborník může Portál používat výlučně tak, jak je popsáno ve VOP a na Portálu. Těmto osobám je zakázáno používat jakékoliv kontaktní údaje získané prostřednictvím Portálu k jinému účelu než k využití služeb prostřednictvím Portálu a kontaktování Odborníka nebo jiného Uživatele či Návštěvníka mimo Portál. Zejména (avšak nikoliv výlučně), nesmí tyto osoby, a to ať už samostatně nebo společně s jinou osobou nebo subjektem, ať už v zájmu svého vlastního prospěchu nebo v zájmu jakékoli jiné osoby, a ať už přímo či nepřímo, odlákat nebo se snažit přetáhnout Odborníka/nebo jiného Uživatele či Návštěvníka na jiný portál či k jinému poskytovateli obdobných služeb nebo zaměstnat nebo umožnit jakékoli třetí straně zaměstnávání (nebo poskytování služeb obdobných k Službě) jakéhokoli Odborníka.

1.6. Návštěvník, Uživatel i Odborník odpovídá za to, že při užívání Portálu nedojde k porušení právních předpisů. Tyto osoby jsou povinny odškodnit Provozovatele za veškerou újmu, ztrátu nebo nároky vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením tohoto článku III. nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo domnělým porušením práv kterékoli třetí osoby vyplývající nebo vyskytující se v souvislosti s porušením tohoto článku III.


2. Uživatelské rozhraní, výběr Odborníka, Screening

2.1. Uživatelské rozhraní, výběr Odborníka

2.1.1. Po provedené registraci si Uživatel může vybrat Odborníka, s nímž má zájem realizovat Konzultaci, a to na základě provedení Screeningu (více k němu v čl. VI odst. 2).

Zároveň se Uživateli: 
(i) zpřístupní seznam Odborníků, se kterými má možnost sjednat si odbornou Konzultaci skrze rezervační formulář.

2.1.2.Odborná Konzultace je možná také v rámci online pohovoru přímo přes platformu, kterou poskytuje ePsycholog online s.r.o. V souladu s těmito VOP lze na Portálu získat relevantní kontakty na Odborníky, specializující se na danou problematiku dle potřeb Uživatele. Tyto potřeby jsou definovány pomocí Screeningu.

(ii) zpřístupní možnost kontaktovat Online poradce, se kterým má možnost sjednat si Sezení s online poradcem skrze rezervační formulář.

2.1.3. Sezení s online poradcem je možná také v rámci online pohovoru přímo přes platformu, kterou poskytuje ePsycholog online s.r.o.

2.2. Objednávka Screeningu

2.2.1. Uživatel využívá služeb Portálu prostřednictvím vyplnění Screeningu, dostupného na Portálu. Pro zpřístupnění Screeningu Uživatel zakoupí tuto možnost prostřednictvím objednávky s dostupnou platbou prostřednictvím platební brány GoPay. 

2.2.2. Vyplnění Screeningu je k dispozici ihned po připsání platby a může být vykonáno kdykoliv dle uvážení Uživatele.

2.3. Objednávka a rezervace Konzultace

2.3.1. Objednávku Konzultace provádí Uživatel výběrem konkrétního Odborníka a termínu prostřednictvím rozhraní služby třetí strany Reservatic - rezervačního kalendáře.

2.3.2. V objednávce musí být uvedeny minimálně tyto údaje:

a) uživatelské jméno Uživatele na Portálu (vyplní se automaticky při dokončení formuláře objednávky),
b) vybraný Odborník,
c) preferovaný termín konání Konzultace (výběrem z výčtu),
d) rozsah objednávaných služeb (výběrem z nabídky souborů nebo četností Konzultace).

Po uvedení těchto údajů Uživatel uhradí cenu objednaných služeb pomocí platební brány GoPay v rozhraní rezervačního systému Reservatic.

2.3.3. Před odesláním objednávky má Uživatel možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zadal, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou po odeslání objednávky považovány za správné.

2.3.4. Odesláním objednávky Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s aktuálním Ceníkem dostupným u medailonku daného Odborníka (zpravidla vymezeným sazbou za hodinu nebo sezení). Každou učiněnou Objednávkou Uživatel, který je fyzickou osobou, poskytuje svůj souhlas s Ceníkem aktuálním k datu učinění objednávky. Pro případ, že je Uživatel právnickou osobou, která s Provozovatelem uzavřela smlouvu o spolupráci (resp. Smlouvu s Odborníkem uzavírá za tuto právnickou osobu její zaměstnanec ve smyslu smlouvy o spolupráci), řídí se odměna sezení Smlouvou o spolupráci, s čímž obě strany vyslovují tímto svůj souhlas.

2.3.5. Po přijetí objednávky Provozovatel Uživateli obratem potvrdí jím učiněnou objednávku prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní a zároveň souhrnným e-mailem odeslaným na jeho e-mailovou adresu. Zároveň Provozovatel informuje o učiněné objednávce daného Odborníka prostřednictvím jeho uživatelského rozhraní a souhrnným e-mailem odeslaným na jeho e-mailovou adresu. Odborník termín v objednávce potvrdí, čímž dojde k rezervaci Konzultace. O tomto kroku je Uživatel rovněž informován v jeho uživatelském rozhraní a souhrnným e-mailem.

2.3.6. Po objednání a zaplacení lze termín změnit pouze v kooperaci s poskytujícím Odborníkem. 

2.3.7. Pravidla, kterými se řídí samotné Konzultace, změny termínů a náhrady, odpovídají Provozním/Ordinačním řádům/VOP konkrétních Odborníků a nemají nic společného s provozem Portálu, a ani se neřídí těmito VOP. 

2.3.8. Po ukončení Konzultace (či série Konzultací) Odborník poskytuje prostřednictvím svého profilu na Portálu specifikaci zjištěných potíží (např. potvrzení či vyvrácení konkrétní diagnóz) a to na základě souhlasu Uživatele poskytnutého při odeslání objednávky. 

2.4. Odměnu za Konzultaci hradí Uživatel Odborníkovi online kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány umístěné na webové stránce společnosti, která platby zprostředkovává, a to prostřednictvím rozhraní rezervačního systému Reservatic.


3. Následky porušení pravidel užívání služby

3.1. V případě, že

a) se ukáže, že Uživatel nesdělil při registraci pravdivé údaje,
b) Uživatel jedná v rozporu s pravidly užívání uvedenými v čl. III. těchto VOP, platnými právními předpisy a/nebo se jeho uživatelský účet dostal do rozporu s dobrými mravy, veřejným pořádkem nebo právy třetích osob nebo Provozovatele,
c) Uživatel není ochoten spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací s oprávněným zástupcem Provozovatele,

je Provozovatel oprávněn omezit přístup Uživatele na Portál do doby, kdy napraví své závadné jednání nebo i zrušit kterýkoliv uživatelský účet s okamžitou platností.

 

IV. Zpracování osobních údajů


1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.


2. Pro registraci Uživatele na Portálu a pro účely užívání služeb registrovaným Uživatelem je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména kontaktní údaje). Provozovatel zpracovává tyto údaje z důvodu svého oprávněného zájmu a za účelem plnění smlouvy s Uživatelem ve smyslu těchto VOP.


3. Provozovatel zaručuje ukládání a uchovávání dat Uživatelů plynoucí z využívání služby po dobu registrace Uživatele, a to způsobem a za podmínek uvedených v Informacích o zpracování osobních údajů volně dostupných na Portálu. Konkrétně se může jednat o:

a) údaje uvedené Uživatelem při jeho registraci;
b) údaje a odpovědi na otázky uvedené Uživatelem během Screeningu;
c) záznam rezervací (Online poradce či Odborníka) Uživatele;
d) údaje vycházející z komunikace s Online poradcem a/nebo z návštěvy Odborníka (např. potvrzení či vyvrácení závěrů plynoucí ze Screeningu, doplnění či úprava dílčích informací uvedených Uživatelem během Screeningu apod.).

Provozovatel si vyhrazuje právo využívat data z bodů b-d, i po zrušení účtu Uživatele, a to v anonymizované podobě pro účely dalších analýz za účelem výzkumné publikace či zdokonalení poskytovaných služeb. 


3. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů uživatele jsou Uvedeny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“ dostupném na tomto odkazu (https://epsycholog.cz/gdpr).

 

V. Odpovědnost Provozovatele


1. Provozovatel není stranou Smlouvy vztahující se ke Konzultacím. Provozovatel neodpovídá za kvalitu Služby poskytnuté v rámci Konzultace či chování a výkon Odborníků či Uživatelů v rámci Konzultace. Za porušení jakýchkoliv právních předpisů ze strany Odborníka vůči Uživateli odpovídá výlučně Odborník.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škodu nebo ztrátu, které vzniknou Uživateli v souvislosti s jakoukoli službou.

3. Provozovatel má odpovědnost řešit případné reklamace spojené s procesem platební transakce za poskytované služby. Pro případné řešení procesu plateb a jejich reklamaci se Uživatel může obrátit na reklamační oddělení formou zaslání e-mailu na info@epsycholog.cz.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na předem oznámené přerušení dostupnosti služeb na Portálu, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za hackerské nebo jiné potenciální útoky, které ovlivní funkčnost Portálu. Provozovatel nenese odpovědnost vůči uživatelům za dočasnou nedostupnost platformy z důvodu selhání nebo výpadku internetu nebo jiných podobných situací.

5. Uživatel odpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Provozovateli v důsledku protiprávního zasahování do Portálu a / nebo jakéhokoli porušení VOP a / nebo Pravidel užívání a / nebo jakékoli jiné podmínky zde uvedené ze strany Uživatele.

 

VII. Závěrečná ustanovení


1. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, zejména v souvislosti se změnou související legislativy, technické změně služeb nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů Provozovatele. Provozovatel je povinen oznámit změnu VOP Uživatelům alespoň 7 dní před účinností této změny. Uživatel je oprávněn odmítnout změnu VOP sdělením Provozovateli písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem na adresu: info@epsycholog.cz a požádat o zrušení svého uživatelského účtu ke dni účinnosti změny VOP. V případě, že Uživatel neoznámí Provozovateli, že odmítá změnu VOP a po účinnosti změny VOP nadále užívá Služby na Portálu, má se za to, že změnu VOP akceptoval.


2. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 05. 10. 2022.Kontaktujte nás

ePsycholog online s.r.o.
IČO: 05305357
Vřesinská 2371/33, 708 00 Ostrava - Poruba
Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 67017
email:  info@epsycholog.cz