ePsycholog.cz
Již brzy v ostrém provozu!

Zapojte se do standardizační studie

O nás

Jsme tým akademiků, odborníků z praxe a IT expertů. Rozhodli jsme se propojit pokročilé statistické postupy, dlouholeté zkušenosti z praxe a moderní technologie a vytvořit službu ePsycholog, jejímž cílem je zlepšit dostupnost psychologického a speciálně-pedagogického poradentství pro rodiče a děti v ČR.

Máte občas pocit, že se vaše dítě trápí problémy, ale nejste si jistí, jaké jsou povahy, čím jsou způsobeny, a zda by bylo vhodné je začít řešit? Chcete se jen ujistit, že vývoj vašeho dítěte probíhá tak, jak má? Hledáte informace, vhodného odborníka či radu?

Proto je tu ePsycholog. Jednou ze služeb, kterou bude ePsycholog poskytovat, je určení pravděpodobnosti výskytu některé z vybraných obtíží, které trápí velkou část dětí v ČR, ale které lze řešit či alespoň zmírnit vhodným zásahem odborníka. K tomuto účelu bude využita série přesně cílených otázek. Ty jsme již vytvořili na základě našich zkušeností z praxe. Otázky pokládané přes internet však mohou  fungovat jinak než ty, které jsme zvyklí klást při osobním rozhovu s rodiči. Proto bylo třeba je před spuštěním naší služby důkladně ověřit.

Díky vaší pomoci se nám to podařilo! Nejdříve jsme v rámci pilotní studie získali více než 700 odpovědí. Následně jsme otázky upravili a spustili tzv. standardizační studii, abychom věděli, jak na dané otázky odpovídají rodiče dětí různého věku, s různými typy problémů, i bez nich. V rámci standardizační studie se zapojilo více než 2300 rodičů. Velmi si vážíme vaší podpory! 

Nyní usilovně analyzujeme data ze standardizační studie. První výsledky vypadají velmi dobře! Co nevidět můžeme díky Vaší pomoci spustit službu, kterou budou moci využít rodiče všech dětí ve věku 2-15 let.  

Další informace

Analýza získaných dat a vývoj webového rozhraní

Aktuálně usilovně pracujeme na zpracování získaných dat ze standardizační studie. Díky Vaší pomoci se nám podařilo získat více než 2300 odpovědí. Zdá se, že naše dotazníky fungují dobře ve všech zamýšlených oblastech. Jedná se o specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie), úzkost, deprese, poruchy autistického spektra a ADHD. 

Kromě analýzy dat připravujeme také webové rozhraní, ve kterém budou moci rodiče využívat screeningový dotazník, pročítat články od našich odborníků a rovnou si u daných odborníků rezervovat termín setkání.

Služba ePsycholog tak již brzy vstoupí do ostrého provozu. A to díky Vám. Děkujeme.

K čemu je to dobré

Služba ePsycholog se bude ve finální podobě skládat ze tří hlavních částí: screeningu, informačního portálu a databáze odborníků. 

1. část: Screening

Screening bude probíhat prostřednictvím on-line posuzovacích škál, tedy dotazníků. Jejich obsah jsme vyvinuli ve spolupráci s psychology z praxe. Dohromady jsou zaměřeny na různé oblasti, mezi něž patří zejména specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie a dyskalkulie), ADHD, poruchy autistického spektra (PAS), úzkostné a depresivní poruchy. Screeningový nástroj bude k dispozici rodičům pro orientační posouzení vlastního dítěte ve věku 2 - 15 let. 

Výstupem screeningu není (a nemůže) být udělení či neudělení konkrétní diagnózy. To je vždy pevně v rukou povolaného odborníka a žádný dotazník nemůže nahradit jeho návštěvu a vyšetření. Screeningový dotazník však může pomoci získat představu o tom, jestli by bylo vhodné návštěvu odborníka zvážit, a hlavně z jakých důvodů. 

Naší motivací je fakt, že pro řadu znepokojených či starostlivých rodičů je odhodlání k návštěvě odborníka velmi důležitým krokem a zároveň velkou neznámou. Prvotní screening je tedy vhodným nástrojem pro usnadnění takového rozhodování. Rodiče může uklidnit, případně nasměrovat za vhodnými odborníky, kteří se mohou dítěti věnovat se vší profesionální intenzitou. 

Pro službu ePsycholog je prioritou, aby byl screeningový dotazník skutečným psychodiagnostickým nástrojem stojícím na solidních psychometrických a statistických základech. Vývoj takového nástroje je nicméně zdlouhavý a pracný, jinak to však nejde, má-li být výsledek skutečně kvalitní. Služba proto bude spuštěna jedině ve chvíli, kdy bude dokončena komplexní standardizační studie screeningového dotazníku a kdy si budeme jisti našimi závěry, abychom neposkytovali neověřené rady a doporučení.

Screeningový dotazník je vyvíjen s využitím moderních postupů psychologického měření a statistické analýzy a jeho finální verze bude administrována s využitím počítačového adaptivního testování. To znamená, že dotazník se bude měnit v závislosti na odpovědích respondenta (rodiče) – problémovým či informativním oblastem potíží dítěte bude věnována intenzivnější pozornost, naopak na zjevně bezproblémové oblasti nebude rodič zbytečně dotazován. Výsledkem takového postupu je kratší dotazník s rychlejší administrací, který měří s větší přesností tam, kde je to potřeba.

Výstupem celého testování s pomocí finální verze dotazníku bude zpráva o pravděpodobnosti toho, že by dítěti byla udělena některá z vyšetřovaných diagnóz při návštěvě odborníka. Tato výstupní zpráva bude také obsahovat informace vhodné pro vyšetřujícího odborníka, jestliže jej rodič s dítětem navštíví.

2. část: Informační portál

Po dokončení skríningu budou na webové stránce služby ePsycholog rodičům nabídnuty informace v podobě článků. Tyto články budou filtrovány dle výsledků screeningu, takže se k rodičům dostanou pouze ty materiály, které jsou pro ně relevantní. Články budou zahrnovat nejen informace o testovaných oblastech, ale také praktické rady, např. co očekávat při návštěvě odborníka apod. 

3. část: Databáze odborníků

Součástí služby bude též databáze odborníků. Každý rodič si bude moci na základě výsledků screeningu, místa bydliště a dalších informací vybrat vhodného odborníka přímo z nabízené databáze. Ta bude obsahovat jak pedagogicko-psychologické poradny a příbuzná pracoviště, tak soukromé psychology či speciální pedagogy. Cílem služby je zefektivnit a usnadnit kontakt rodičů s odborníky, jestliže k tomuto kontaktu bude na základě screeningu shledán důvod. 

Budeme se snažit ověřovat kvalitu vybraných odborníků a to i s ohledem na zpětnou vazbu od vás, jejich klientů.

Závěrem - transparentnost je pro nás zásadní

Nepřejeme si, aby byla služba ePsycholog nečitelnou černou skříňkou. Věříme totiž, že pro budování kvalitního odborného prostředí je otevřenost a transparentnost klíčová. Sami se podílíme na řadě výzkumných aktivit a často kritizujeme nedostatečnou transparentnost autorů testu v rámci psychologické diagnostiky.

Po dokončení standardizační studie proto plánujeme naše výsledky zveřejnit společně s klíčovými psychometrickými parametry screeningového dotazníku v podobě odborných recenzovaných vědeckých studií. Kromě toho bude zcela veřejně dostupný technický manuál s klíčovými parametry metody. Fungování metody tak bude transparentní pro odbornou i laickou veřejnost. 

Během pilotní studie jste vyplnili přes 700 dotazníků. Během standardizační studie se zapojilo dokonce více než 2300 rodičů. Srdečně děkujeme!

Náš tým

doc. PhDr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.

Pracuje jako psycholožka v neziskové organizaci DYS-centrum Praha z. ú. a vyučuje na Katedře psychologie FF UK. Zabývá se diagnostikou, poradenstvím, terapií i dlouhodobými intervenčními programy pro děti, dospívající i dospělé s výukovými obtížemi, např. dyslexií.

Mgr. Petra Daňsová

Je výzkumným pracovníkem na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS MU v Brně, kde se věnuje zejména výzkumu raného vývoje dětí. Působí jako školní psycholog na základní a mateřské škole, kde se zaměřuje na poradenství pro učitele a rodiče, práci s dětmi se specifickými výukovými obtížemi, s ADHD, poruchami autistického spektra, s dětmi s potížemi v prožívání i chování či práci s třídními kolektivy.

PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře psychologie PdF MU, kde se věnuje výuce psychologie a výzkumu. Kromě působení na univerzitě provozuje i vlastní poradenskou praxi se zaměřením na léčbu úzkostných a depresivních onemocnění u dětí, dospívajících i dospělých. Má pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii a navazující výcvik v individuální a skupinové schématerapii. Spolupracuje s mateřskými a základními školami v rámci podpůrného vzdělávání učitelů na témata práce s emocemi, vedení třídy, psychohygiena a asertivita. 

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Působí jako odborná asistentka na Katedře psychologie a v Institutu dětí, mládeže a rodiny na FSS MU v Brně. Kromě působení na univerzitě se věnuje vlastní poradenské praxi. Dlouhodobě poskytuje poradenství rodičům dětí s ADHD, poruchami autistického spektra, opožděným vývojem, rodičům dětí s problémy v prožívání či chování (úzkostností, agresivitou apod.). Formou workshopů, přednášek a supervizí spolupracuje též se školami a školkami, které integrují dětí s poruchami autistického spektra či s ADHD.

Mgr. Hynek Cígler, Ph.D.

Je výzkumným asistentem na Katedře psychologie FSS MU, kde vyučuje psychometriku (tedy vědu o měření lidských vlastností), působí rovněž jako redaktor odborného vědeckého časopisu Testfórum. Zaměřuje se na vývoj metod psychologické diagnostiky a jejich statistické zpracování. Je autorem řady výzkumných článků a v současnosti je zapojen do řešení několika výzkumných projektů. 

Mgr. Michal Jabůrek, Ph.D.

Čtyři roky působil v Národním ústavu pro vzdělávání, kde se zabýval tvorbou a adaptací nových diagnostických nástrojů. Na tuto činnost navázal na Katedře psychologie FSS MU, kde aktuálně působí jako výzkumný pracovník. Zaměřuje se na tvorbu diagnostických metod a dětskou diagnostiku pomocí netradičních postupů (např. pomocí videoher).

Mgr. Adam Ťápal, M.A.

Působí jako výzkumný pracovník v Institutu pro výzkum dětí, mládeže a rodiny FSS MU. Vystudoval psychologii na FSS MU a kvantitativní psychologii na The Ohio State University. Zabývá se mimo jiné odpověďovými styly či možnostmi širší aplikace IRT modelů mimo obvyklá použití v psychologickém měření a testování. Na FSS MU participuje na výuce statistických a metodologických kurzů.

Railsformers s.r.o.

Jsme spolehlivým a flexibilním partnerem pro komplexní IT řešení. Specializujeme se na projekty většího rozsahu, jako jsou enterprise řešení, SW aplikace, mobilní aplikace, sociální sítě, komunitní portály, e-learningové vzdělávací moduly a další. Vyvíjíme také elegantní webové prezentace, sofistikované a konverzní e-shopy a vše zefektivníme pomocí promyšleného a jasně cíleného online marketingu.

Potřebujete řešení v oblasti IT? Není problém! Chcete se zbavit starostí o firemní síť a zabezpečit svá data? Obraťte se na nás. Navrhneme, zrealizujeme, propojíme, sjednotíme a zefektivníme. Elegantně vyřešíme vaše potřeby. Zabezpečíme! Zatraktivníme. Zvýšíme prodeje. Startujte s námi!

Kontakty

Adresa: ePsycholog online s.r.o., Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00, Ostrava
Email: info@epsycholog.cz
IČO: 05305357

Facebook

Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Zásadami zpracování osobních údajů a chci odeslat formulář.