Soutěžní pravidla
(dále jen „Pravidla“)
 
Pořadatel soutěže: ePsycholog online s.r.o., se sídlem Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ 05305357, zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67017 (dále jen „Pořadatel“) vyhlašuje na stránkách https://www.facebook.com/epsychologcz/ soutěž o poukazy do hračkářství a knihkupectví a dětské knihy (dále „Soutěž“).
 
Pravidla upravující podmínky Soutěže jsou v plném znění dostupná na https://epsycholog.cz/pravidla-souteze
 
1. Doba trvání soutěže
Soutěž se uskuteční od 20. 8. 2020 8:00 do 31. 10. 2020 12:00 (dále též „doba trvání soutěže“) na území České republiky.
 
2. Podmínky účasti
Účastníkem soutěže se stává fyzická osoba starší 18ti let, která v době konání soutěže dokončí vyplnění alespoň jednoho standardizačního dotazníku, inzerovaného na stránkách https://www.epsycholog.cz (dále jen „Dotazník“), která se zapojí do soutěže (dále jen „Soutěžící“). Zapojením do soutěže se přitom rozumí vložení validního soutěžního kódu a vlastní e-mailové adresy do formuláře po vyplnění Dotazníku. Zapojením do soutěže souhlasí Soutěžící s těmito Pravidly včetně souhlasu s použitím osobních informací a údajů nezbytných pro kontaktování výherců. Výhercem se může stát pouze účastník s doručovací adresou na území České republiky.
 
Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci Pořadatele a organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 
3. Mechanika soutěže
K zapojení do Soutěže potřebuje Soutěžící vyplnit alespoň jeden Dotazník, po jehož dokončení bude přesměrován na formulář, do kterého bude automaticky vložen validní soutěžní kód. Dále potřebuje Soutěžící do tohoto formuláře vložit svou e-mailovou adresu. Po skončení doby trvání soutěže vylosuje Pořadatel ze Soutěžících náhodným losem 10 výherců, každému výherci pak bude náhodným losem přidělena jedna z nabízených výher. Každý Soutěžící se může do Soutěže zapojit více než jednou, avšak vyhrát může za celou dobu trvání Soutěže pouze jednou. Maximální počet výherců je 10 po celou dobu trvání soutěže.
 
4. Výhry
Soutěží se celkem o 1x poukaz na nákup v hodnotě 2.000 Kč v hračkářství Bambule, 2x poukaz na nákup v hodnotě 1.000 Kč v nakladatelství Svojtka, 2x poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč v hračkářství Bambule, 2x poukaz na nákup v hodnotě 500 Kč v nakladatelství Svojtka, 1x knihu Moje emoce (aut. Virginie Limousin), 1x knihu V hlavě v pohodě - Péče o duševní zdraví pro teenagery (aut. Alice James a Louie Stowell) a 1x knihu K čemu jsou rodiče? (aut. Sophie Bordet-Petillon, Stephane Clerget)
 
5. Výherci
Výherci budou vybráni náhodným losem den po ukončení doby trvání Soutěže. Losování provede Pořadatel. Výherce bude o své výhře informován nejdříve následující pracovní den, nejpozději pak do pěti pracovních dnů od konce soutěže formou elektronické zprávy na uvedenou e-mailovou adresu s výzvou, aby kontaktoval organizátora soutěže na příslušný e-mail a poslal mu své doručovací údaje pro účely doručení Výhry. Výherce je povinen zaslat své doručovací údaje nejpozději do 14 dní ode dne, kdy byl poprvé vyzván. Pokud výherce své údaje do této lhůty nezašle, propadá výhra Pořadateli. Na základě poskytnutých informací bude výhra odeslána nejpozději do 14-ti dnů od data doručení údajů. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s průběhem doručování výher. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani je nelze vymáhat soudně.
 
Pokud by se výhercem měl stát účastník, který nemá doručovací adresu na území České republiky, není možné mu výhru poskytnout. Nevydané výhry, včetně neudělených výher z důvodu nízkého počtu soutěžících, propadnou Pořadateli.
Výhra v soutěži se nebude realizovat v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání výhry.
 
6. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů
Zapojením do Soutěže vyjadřuje účastník Soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly Soutěže a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže společnosti ePsycholog online s.r.o., IČ 05305357 za účelem kontaktování Výherců. Soutěžící má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli bezplatně na adrese Pořadatele odvolán.
 
Souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pro účast v Soutěži. Obdrží-li Pořadatel nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného Soutěžícího v této Soutěži bez náhrady.
Tento výslovný souhlas pořadateli jako správci a organizátorovi jako zpracovateli zahrnuje zejména souhlas k užití následujících osobních údajů Pořadatelem: jméno, příjmení, adresa (ulice, číslo popisné,město/obec a PSČ) a e-mail.
 
7. Další důležité podmínky soutěže
Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní ani žádné jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím nijak zavázán, Soutěžící nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než na ta, která jsou uvedená v těchto Pravidlech.
 
Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení Soutěžících, u jejichž soutěžního chování jsou patrné známky podvodného soutěžení nebo jiných praktik, či je zde jakékoliv jiné důvodné podezření ze zneužívání Soutěže. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránkách Pořadatele, https://www.epsycholog.cz. Změna pravidel Soutěže nezakládá nárok účastníka Soutěže na náhradu nákladů vynaložených v Soutěži. Pořadatel může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod Soutěže, nebude moci soutěž pokračovat podle plánu, vyhrazuje si Pořadatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
 
Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za tiskové chyby.
 
Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky, včetně případného nedoručení elektronické pošty a škody, ke kterým by mohlo dojít na počítači či jiného zařízení Soutěžícího nebo jakékoli jiné osoby v souvislosti s účastí v Soutěži. Pořadatel není rovněž odpovědný za to, že jakákoli osoba nebyla schopna vstoupit do Soutěže nebo ji dokončit v důsledku jakéhokoli technického selhání nebo zahlcení sítí provozem.
 
Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.
 
V Ostravě dne 20. 8. 2020